MORE LANGUAGES !!


>
Start

> Waarom komen we samen?
> Muziek en voordienst
> Lofprijzing
> Gebedsverlangens
> Oproep

> Live muziek of films
> Activiteiten op straat
> Bidden voor de Heilige Geest
> Verkondiging overal in de wereld

> Volwassen mensen laten zich dopen
> Kinderen worden opgedragen aan God
> Zondagsschool voor de kinderen

> Waarom doen we al die moeite!?
> Waarom is Jezus Christus de enige weg?
> Discipelschap & kerkplanting

Discipelschap en kerkplanting

We zijn betrokken in discipelschap en kerkplanting, omdat Jezus zelf die oproep deed aan alle gelovigen.

Het is fantastisch om gered & vrij te zijn van zonde! Het is geweldig om daarvan Zijn getuige te mogen zijn!

Het is heel belangrijk jezelf te trainen in reinheid, eerlijkheid, enz. om daarna gebruikt te kunnen worden door God zelf.

> "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." (Mattheus 28:19-20)