MORE LANGUAGES !!


>
Start

> Waarom komen we samen?
> Muziek en voordienst
> Lofprijzing
> Gebedsverlangens
> Oproep

> Live muziek of films
> Activiteiten op straat
> Bidden voor de Heilige Geest
> Verkondiging overal in de wereld

> Volwassen mensen laten zich dopen
> Kinderen worden opgedragen aan God
> Zondagsschool voor de kinderen

> Waarom doen we al die moeite!?
> Waarom is Jezus Christus de enige weg?
> Discipelschap & kerkplanting

Waarom is Jezus de enige weg?

"Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij." (Johannes 14:6)

"En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden." (Handelingen 4:12)

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." (Johannes 3:16)