MORE LANGUAGES !!


>
Start

> Waarom komen we samen?
> Muziek en voordienst
> Lofprijzing
> Gebedsverlangens
> Oproep

> Live muziek of films
> Activiteiten op straat
> Bidden voor de Heilige Geest
> Verkondiging overal in de wereld

> Volwassen mensen laten zich dopen
> Kinderen worden opgedragen aan God
> Zondagsschool voor de kinderen

> Waarom doen we al die moeite!?
> Waarom is Jezus Christus de enige weg?
> Discipelschap & kerkplanting

Zondagsschool voor de kinderen

Jezus was heel duidelijk over het belang om kinderen bij het Evangelie te betrekken. Als kinderen het goede leren te doen met de principes uit de Bijbel, zullen ze later verstandige keuzen kunnen maken. Jezus benadrukt daarbij dat ouders en volwassenen goede voorbeelden moeten zijn voor de kinderen.

"Toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderwerken zagen, die Hij deed, en de kinderen, die in de tempel riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van David! namen zij dat kwalijk, en zij zeiden tot Hem: Hoort Gij wat dezen zeggen? Jezus zeide tot hen: Ja; hebt gij nooit gelezen: Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt Gij lof bereid?"
(Mattheüs 21:15-16)

"En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. Maar een ieder, die een dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee". (Mattheüs 18:5)