MORE LANGUAGES !!


>
Start

> Waarom komen we samen?
> Muziek en voordienst
> Lofprijzing
> Gebedsverlangens
> Oproep

> Live muziek of films
> Activiteiten op straat
> Bidden voor de Heilige Geest
> Verkondiging overal in de wereld

> Volwassen mensen laten zich dopen
> Kinderen worden opgedragen aan God
> Zondagsschool voor de kinderen

> Waarom doen we al die moeite!?
> Waarom is Jezus Christus de enige weg?
> Discipelschap & kerkplanting

Verkondiging overal in de wereld

We gaan regelmatig met teams andere kerken ondersteunen met zowel financiële ondersteuning als met muziek, drama en evangelisatie, zowel in binnen als buitenland.

"En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping." (Marcus 16:15)