MORE LANGUAGES !!


>
Start

> Waarom komen we samen?
> Muziek en voordienst
> Lofprijzing
> Gebedsverlangens
> Oproep

> Live muziek of films
> Activiteiten op straat
> Bidden voor de Heilige Geest
> Verkondiging overal in de wereld

> Volwassen mensen laten zich dopen
> Kinderen worden opgedragen aan God
> Zondagsschool voor de kinderen

> Waarom doen we al die moeite!?
> Waarom is Jezus Christus de enige weg?
> Discipelschap & kerkplanting

Activiteiten op straat

Elke donderdagavond & zaterdagmiddag is het evangelisatietijd. We gaan op straat zingen, preken, drama spelen en bidden voor de zieken. We verkondigen met blijdschap het goede nieuws van de Jezus, de Messias en Verlosser.

"Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen. En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen"
(Lucas 9:1-2)

"Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden" (Marcus 16:20)

"Het zal voor u hierop uitlopen, dat gij zult getuigen ...." (Lucas 21:13)