Start

> Al het lijden bewijst toch dat God niet bestaat?
> Met de wetenschap kan de Bijbel toch niet betrouwbaar zijn?
> Je kunt het bestaan van God toch niet bewijzen?

> Was Jezus méér dan alleen een goede leraar?
> Gelooft er iemand nog in de duivel?
> Wie gaan er naar de hemel?

> Hebben niet alleen zwakkelingen het christelijk geloof nodig?
> Zit de kerk niet vol huichelaars?

> Geloven, wat houdt dat in?
> Zonde en God kunnen niet samen
> Gebed tot God voor vergeving, bevrijding en eeuwig leven

MORE LANGUAGES !!

Zonde en God kunnen niet samen

Of wel? Als je bedenkt dat God heilig, puur en rein is, zou Hij dan zonde acceptabel vinden? Gods maatstaf is volmaaktheid. Geen mens kan zeggen dat hij niet gezondigd heeft. Jezus wist dit. Hij liet Zich kruisigen om de straf van de zonde op te nemen zodat jij vrijgekocht kan worden van het oordeel dat de zonde geeft: de dood.

Dus eerlijk bekennen dat je gezondigd hebt en je leven aan Hem geven. Klik op het laatste onderdeel "Gebed tot God", daar staat de tekst die je tot God kunt bidden om vergeving te ontvangen en eeuwig leven.

"...En wanneer hij zondigt, zal de rechtvaardige door zijn gerechtigheid niet kunnen leven".
(Ezechiel 33:12)

"Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is."
(Mattheüs 7:21)

"Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here"
(Romeinen 6:23)