Start

> Al het lijden bewijst toch dat God niet bestaat?
> Met de wetenschap kan de Bijbel toch niet betrouwbaar zijn?
> Je kunt het bestaan van God toch niet bewijzen?

> Was Jezus méér dan alleen een goede leraar?
> Gelooft er iemand nog in de duivel?
> Wie gaan er naar de hemel?

> Hebben niet alleen zwakkelingen het christelijk geloof nodig?
> Zit de kerk niet vol huichelaars?

> Geloven, wat houdt dat in?
> Zonde en God kunnen niet samen
> Gebed tot God voor vergeving, bevrijding en eeuwig leven

MORE LANGUAGES !!

Was Jezus méér dan alleen een goede leraar?

Jezus was zelfs de beste manager aller tijden, bleek uit een enquête van Times. Zelfs niet-christenen zijn erover eens dat:
- Jezus het denken, de muziek en de kunst in de afgelopen 2000 jaar meer dan wie ook heeft beïnvloed
- Hij verantwoordelijk is voor de waarden, normen en het systeem van rechtspraak en onderwijs zoals wij die nu kennen in het Westen

Jezus beweerde dat:
- Hij zijn leven zou geven als een losprijs voor velen
- Hij uit de dood zou opstaan
- Hij mensen zou oordelen op de dag van het oordeel

Hij was niet gek:
- zou je bereid zijn je te laten doden op een afschuwelijke manier, als je wist dat je maar deed alsof?
- Zou iemand die psychisch ziek is of emotioneel verward zulke ongelooflijke dingen leren?
- Zou een dwaas of een psychisch zieke overal mensen genezen van bezetenheid en wonderen doen?
- Zou een warhoofd logische en verbazingwekkende preken kunnen houden?

Wat Jezus over Zichzelf zegt:
- Jezus zegt zonden te kunnen vergeven
(Mattheüs 9:6)

- Jezus zegt God te Vader te kunnen openbaren aan mensen (Mattheüs 11:27)
- Jezus zegt mensen die tot Hem komen rust te kunnen geven (Mattheüs 11:28)
- Jezus zegt dat Hij het licht van de wereld is
(Johannes 8:12)
- Jezus zegt mensen eeuwig leven te kunnen geven
(Johannes 4:14)
- Jezus zegt dat Hij er al vóór Abraham was
(Johannes 8:58)
- Jezus zegt dat Hij God is
(blijkt uit zijn daden: Johannes 5:17-24, Johannes 10:30)

Uitspraken van bekende mensen over Jezus:
- Maarten Luther: "er was geen verschil tussen Hem en andere mensen, behalve dit ene, dat Hij God was en zonder zonde"
- Spinoza: "Jezus Christus was de tempel; in Hem heeft God Zichzelf het meest volledig geopenbaard"
- W.E.H. Lecky, historicus en parlementariër: "Christus heeft zo'n diepe invloed gehad dat men naar waarheid kan zeggen dat het eenvoudige verslag van drie korte jaren actief leven meer gedaan heeft om de mensheid te vernieuwen en milder te maken dan alle filosofische verhandelingen en morele aansporingen bij elkaar"
-
J.J. Rousseau, filosoof en niet-gelovige: "Als leven en dood van Socrates die van een wijsgeer waren, waren leven en dood van Jezus die van een God".
- "Het zou een Jezus vragen om een Jezus te bedenken" (anoniem)